Hraničky

Ves Hraničky se rozkládala v romantickém údolí Hraničního potoka severozápadně od Rozvadova. Lokalita položená v lesích zaujala místo postupně zanikajících průmyslových provozů poháněných vodami potoka. Obyvatelé chodili do kostela v nedalekých Nových Domcích, kde po smrti našli i místo posledního odpočinku.

Začátky osídlení lokality jsou kladeny do roku 1716, kdy tu byla založena sklárna nazývaná jednoduše Nová Huť. Již koncem roku 1732 je lokalita, v níž stála i před nedávnem založená železárna, příslušenstvím panství Velké Dvorce, nazývána Reichenthal. K železárně příslušelo 8 specializovaných hamrů, které využívaly k pohonu vodu Hraničního potoka. V letech 1866–1867 byly hamry zastaveny a firmou Kupfer a Glaser přebudovány na brusírny a leštírny skla. Část těchto provozů pracovala až do roku 1938.

Ryze průmyslová lokalita se postupně přetvářela v osadu rozloženou v půvabném údolí potoka obklopeného lesy. Přibyla řada domků a škola, která je zde uváděna od roku 1867, její budova byla v roce 1897 výrazně přestavěna a rozšířena. V roce 1927 tu přibyla i česká menšinová škola. Stály tady 3 hostince a ves se před 2. světovou válkou začala přibližovat turistickým letoviskům. V roce 1930 tu v 53 domech žilo 334 obyvatel, z nichž jen 13 bylo Čechů a 321 se hlásilo k německé národnosti.

Po 2. světové válce byla ves položená v zakázaném hraničním pásmu odsouzena k demolici. V létě a na podzim roku 1946 odešli z Reichenthalu všichni obyvatelé, ves byla přejmenována na Hraničky a krátce poté cíleně demolována. Již v roce 1950 byla při silnici na okraji vsi vybudována rota PS Hraničky, která využila i domky čp. 54 a 55 z bývalé vsi. Na opačném konci vsi zvaném Horní Reichenthal byla v blízkosti zbořené kaple založena vojenská střelnice.

Srdcem zaniklé vsi je odedávna skupina tří mohutných lip, v jejichž stínu stojí velký dřevěný kříž, který sem zasadili bývalí rodáci. Nedaleko něho na stráni stojí památník oběhem 1. světové války. V údolí potoka přežívají sporé zbytky starých železářských a sklářských provozů. V souvislosti s nimi byly vybudovány i vodní nádrže při severním okraji zaniklé vsi zvané dnes Horní a Dolní Hraničský rybník.

S historií zaniklé vsi a životem jejich obyvatel je spojen kostel Navštívení Panny Marie v Nových Domcích a přilehlý hřbitov. Zříceniny kostela získal v roce 2017 spolek Omnium, který o jeho stavbu pečuje. V letech 2018–2019 byly ze zchátralé stavby odstraněny krovy. Rozlehlá svatyně je dnes volně přístupná stejně jako hřbitov, o nějž pečují potomci bývalých obyvatel Hraniček a Nových Domků.

Vzdálenost od:

Praha - 171 km
Rozvadov - 6,5 km
Regensburg - 100 km

Chybí vám tu něco?