Pomezná

Pomezná byla jednou z osad Pavlova Studence. Základy k prvním domům tu byly položeny v roce 1792, jméno získala po tehdejším hospodářském radovi tachovského panství Karlu Wittichovi von Streitenfeld, který stál u jejího plánovitého založení. Na historické mapě z roku 1838 je patrné pravidelné založení vsi, která se skládá z řady domků, na něž navazovaly úzké a velmi dlouhé parcely pozemků. Domy zde zaujaly pravou stranu staré zemské cesty směřující z Tachova do Bärnau a svým západním okrajem se téměř dotýkaly domů v Pavlově Studenci. Půdorysná podoba plánovitě založené vsi se viditelně lišila od starších živelně budovaných obcí a osad v okolí. V roce 1930 tu již stálo 27 domů, v nichž žilo 144 obyvatel německé národnosti a 2 Čechoslováci. Ve vsi byly 3 hostince, poštovní úřad a opodál při státní hranici celnice. Při obsazování vsi americkou armádou, byla část domů v Pomezné vypálena. Ve 40. - 50. letech 20. století probíhala postupná demolice osady.

Pozoruhodným svědkem, který pamatuje život ve Wittichsthalu je tzv. Böttgerův sloup, který stojí v místech, kde ze zaniklé vsi odbočovala cesta do středu zaniklého Pavlova Studence. Pomník byl postaven v roce 1896 na paměť dokončení 15 km dlouhé silnice z Pavlova Studence do Zahájí (Waldheim). Josef Karl Böttger (*1859, †1929) byl ústředním ředitelem majetků knížete Alfréda III. Windischgrätze a hejtmanem tachovského okresu. Postavením památníku mu bylo vyjádřeno poděkování nejen za vybudování zmíněné cesty – silnice, ale i za rozvoj celého Tachovska. Klasicistní obelisk s profilovaným soklem spočívá na dvou válcových stupních. Kolem památníku je zasazeno 8 sloupků spojených řetězy. Donedávna byl památník poznamenán výstřely ze samopalů, které na něm zanechala střelba z posledních dnů války a později i příslušníci Pohraniční stráže. Dnes je památník péčí Obecního úřadu Obora zrestaurován, kolem roku 2019 sem byly umístěny i informační tabule, které jsou součástí rozsáhlé česko-německé naučné stezky. Trasa stezky označené Historický park Bärnau-Tachov je dlouhá 32 km a vede většinou územím sousedního Německa. V areálu zaniklé osady se nachází pavlovostudenecký hřbitov, z usedlostí vsi Pomezné se dochovaly pouze nerovnosti v terénu.

Služby v okolí

Občerstvení

Chybí vám tu něco?